ANBI informatie Stichting vrienden van Taal doet meer

Stichting Vrienden van Taal doet meer

Informatie ten behoeve van de ANBI-status
Vleuten
Bijgewerkt tot juni 2016

1.       Contactgegevens van de organisatie
Stichting Vrienden van Taal doet meer
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
tel. 030 – 2947594
www: www.taaldoetmeer.nl
e-mailadres:  KvK 30209941
Incassant ID:  NL37ZZZ302099410000

2.       Doelstelling van de organisatie
De statutaire doelstelling van de organisatie is: het verwerven van financiële middelen uitsluitend ten behoeve van de Stichting Taal doet meer, waardoor laatstgenoemde stichting meer activiteiten kan ondernemen.  Er is geen winstoogmerk.
Voor de doelstelling en activiteiten van de Stichting Taal doet meer zij verwezen naar de informatie ten behoeve van de ANBI-status van die stichting.

3.       Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Taal doet meer bestaat uit de volgende personen:

–          Liesbeth Loman-van Schip, voorzitter
–          Sjaak van Dam, secretaris en penningmeester
–          Mike Bos, bestuurslid

Bestuursleden krijgen geen vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen in overleg worden vergoed.
Voor een klein aantal werkzaamheden op het gebied van ict, mailing en financiële verslaglegging krijgt de Stichting Vrienden van Taal doet meer  zonder kostenverrekening ondersteuning van medewerkers van de Stichting Taal doet meer.

4.       Actueel beleidsplan
De Stichting Vrienden van Taal doet meer verstrekt op aanvraag geld aan Taal doet meer voor incidentele (in tegenstelling tot structurele) kosten. In het bijzonder kan het gaan om aanloopkosten of voor restposten die door subsidieverstrekkers niet worden vergoed, maar als “finishing touch” voor een project belangrijk zijn. Ook kan de Vriendenstichting zich voor een bepaald bedrag garant stellen. Dit alles afhankelijk van verzoeken van Taal doet meer en van de financiële mogelijkheden.

Er worden voor geen groter bedrag gelden verstrekt, toezeggingen gedaan of garantstellingen afgegeven dan het bedrag waarover de Vriendenstichting beschikt. Er worden derhalve geen leningen aangegaan.

De inkomsten van de Vriendenstichting bestaan uit donaties en giften van particulieren (kunnen ook instellingen zijn); schenkingen en legaten behoren tot de mogelijkheden.  Daartoe wordt ten minste eenmaal per jaar (in het najaar) de donateurs door middel van een brief aangemoedigd weer een donatie te doen. Ook degenen die in de afgelopen paar jaar niet meer hebben gedoneerd, maar  in eerdere jaren wel, worden benaderd. Voorts vindt in een aantal Utrechtse kerken (al dan niet in de week van de alfabetisering) eenmaal per jaar een collecte plaats. Het is het streven dat in de komende jaren deze collectes worden gecontinueerd en dat zij op een groter schaal zullen plaatsvinden.

5.       Verslag van de activiteiten in 2015
Verwerving van inkomsten
In 2015 hebben 44 donateurs een of meer keren een bedrag overgemaakt. Daaronder 20 donateurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de Vriendenstichting te machtigen jaarlijks, halfjaarlijks of per kwartaal een bedrag van hun rekening af te laten schrijven. Voorts hebben drie donateurs zelf aan hun bank opdracht gegeven om periodiek een bedrag aan de Vriendenstichting over te maken.

Eind vorig jaar hebben de drie Utrechtse parochies als thema voor hun adventsactie gekozen: taalonderwijs aan vluchtelingen in de Utrechtse noodopvang. De opbrengst van deze actie was bestemd voor een project van elk van drie organisaties: de Taalschool Het Mozaïek, de Internationale Schakelklassen en Taal doet meer. Vertegenwoordigers van elk van deze organisaties waren in de kerk aanwezig om uitleg te geven over hun werk.  De opbrengst is gelijkelijk verdeeld, hetgeen voor Taal doet meer € 5.445 opleverde. Dit bedrag is nog niet meegenomen in het overzicht van donaties in 2015, omdat dit bedrag in januari van dit jaar naar de Vrienden van Taal doet meer werd overgemaakt.

Contacten met de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Utrecht hebben geresulteerd in een gift van € 1.500 aan Taal doet meer en van de Diaconie van de Lutherse kerk werd € 212 ontvangen.
Voorts is contact geweest met de Letters van Utrecht, die € 520 naar Taal doet meer heeft overgemaakt.

Financiën
Aan giften en donaties werd in 2015 € 9.242 ontvangen, dit is inclusief de opbrengst ad € 2.818 van de in 2014 gehouden Adventsactie, doch exclusief de opbrengst van de in 2015 gehouden Adventsactie. Ook de  bedragen die rechtstreeks naar Taal doet meer werden overgemaakt, zijn niet in genoemd bedrag begrepen.
Er werd € 3.000 naar Taal doet meer overgemaakt ten behoeve van activiteiten ten behoeve van de jeugd en € 4.000 ten behoeve van taallessen aan vluchtelingen.

6. De jaarrekening 2015
De Rekening van baten en lasten 2015 en de Balans per 31 december 2015 zijn in te zien op www.taaldoetmeer.nl/over-ons/financiers.