ANBI informatie Taal doet meer

Informatie ten behoeve van ANBI status

1. Contactgegevens van de organisatie
Stichting Taal doet meer
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
T 030 2947594
F 030 2940758
W www.taaldoetmeer.nl
M
KvK: 411-81716
RSIN: 0076 79 269
IBAN: NL94INGB0001217715

2. Doelstelling van de organisatie
De statutaire doelstelling van Taal doet meer is: mensen verbinden en hun persoonlijke ontwikkeling bevorderen vanuit Utrecht en de Nederlandse taal.
Wij willen dit doel bereiken met inzet van vrijwilligers. We hebben geen winstoogmerk.

Taal doet meer zet zich er met meer dan 600 vrijwilligers per jaar voor in dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving en elkaar beter leren kennen. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk. Want taal is meer dan een technisch instrument. Taal is een middel om mee te doen in de samenleving: om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, vrienden te maken, zelfstandig naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of als scholier je huiswerk te maken.

Vrijwilligers van Taal doet meer bieden taalcoaching en activering aan volwassenen. Naast taalontwikkeling richt de coaching zich bijvoorbeeld op het vinden van werk. Onze mentoren en huiswerkbegeleiders ondersteunen risicoleerlingen op de middelbare school. En het mooie is dat de activiteiten alle betrokkenen wat oplevert. Cursisten leren de taal en de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school en zitten beter in hun vel. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving.

3. Hoofdlijnen actueel beleidsplan
In de periode 2014 – 2016 richt Taal doet meer zich op de volgende prioriteiten:
– Taalcoaching bieden aan volwassenen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersing. Bereik van minimaal 450 cursisten per jaar. In de taalcoaching hebben we de volgende prioriteiten:

  • Samenwerking met de Bibliotheek Utrecht verder vorm geven (Taalcoach in de Bieb);
  • Versterken context gebonden leren, bijvoorbeeld door taalcoaching te relateren aan vraagstukken rondom gezondheid, opvoeding, financiën en meedoen in de samenleving (Taal & Meer).
  • Activering van cursisten, bijvoorbeeld in het project Eigen Kracht.
  • Aandacht voor het versterken van digitale vaardigheden van onze cursisten.

– Versterken positie van Utrechtse jongeren in het voortgezet onderwijs, met name op het gebied van taalachterstand:

  • Jaarlijks instroom van minstens 40 aandachtsjongeren in School’s cool. Door begeleiding van een vrijwillige mentor maken zij een goede start in de brugklas.
  • Het bieden van huiswerkbegeleiding aan jongeren in het voortgezet onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben, maar waarvan ouders geen (commerciële) huiswerkbegeleiding kunnen betalen.

– Bijdragen aan uitwisseling en kennisontwikkeling in Utrecht op het gebied van taal, ontwikkeling en participatie.
– Investering in deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Door in te spelen op drijfveren van vrijwilligers nieuwe doelgroepen aanboren, bijvoorbeeld jongeren en werknemers. Actief bijdragen aan talentontwikkeling van onze vrijwilligers.

4. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het bestuur van Taal doet meer bestaat uit de volgende personen:
– Joep de Hoog, lid
– Reintje Maasdam, lid
– Jan Ravesteijn, penningmeester
– Anne-Lies Schrijvers, lid
– Marka Spit, voorzitter

Directeur van de organisatie is Lineke Maat. Directeur en medewerkers van Taal doet meer worden beloond conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
Bestuursleden krijgen geen vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen in overleg worden vergoed. Ook voor overige vrijwilligers geldt een onkostenvergoeding.

Bijlagen bij dit document:
Uitgebreid Jaarbeeld 2015
Financieel jaarverslag 2015
– Uitgebreid Jaarbeeld 2014.
– Financieel jaarverslag 2014.
Staat van baten en lasten 2013
Staat van baten en lasten 2014